Tên dự án: Thi công các móng bồn tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Địa điểm: Nhà Bè, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu khu vực II

Giá trị xây lắp: 7.571.337.000 VNĐ