Tên dự án: Nhà máy phân bón Long Thành

Địa điểm: KCN Gò Dầu, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu khu vực II

Giá trị xây lắp: 146.250.000.000 VNĐ