Tên dự án: Nhà Máy Nhiệt Điện Ô Môi

Địa điểm: Huyện Ô Môn, Thành phố Cần Giờ

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Việt Nam

Giá trị xây lắp: 30.938.538.000 VNĐ