Tên dự án: Nhà máy dược Cửu Long

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Giá trị xây lắp: 30.665.000.000 VNĐ