Với mục tiêu: “Chất lượng, an toàn, tiến độ, hiệu quả và phát triển bền vững”. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 cam kết không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng

1975Khởi đầu là Công ty Xây Lắp Hóa Chất Miền Nam thuộc Tổng cục Hóa Chất Việt Nam.
1990Đăng ký lại và đổi tên là Công ty Xây Dựng Công nghiệp Miền Nam thuộc Bộ Công nghiệp.
1998Gia nhập Công ty Xây lắp Hóa Chất thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công Nghiệp Việt Nam.
2000Được thành lập mới trên cơ sở tách từ Công ty Xây lắp Hóa chất thành Công ty Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Số 5.
07/2005Chuyển đổi từ Công ty Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Số 5 thành công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 theo quyết định số: 193/2004/QĐ-BCN ngày 22/11/2004 của Bộ công nghiệp.
09/2005 Được Trung tâm Quacert và tổ chức JAS-ANZ đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001-2000.

Luôn xem lợi ích của khách hàng gắn liền với lợi ích của Công ty. Coi trọng uy tín và đạo đức trong kinh doanh, tôn trọng những nguyên tắc phục vụ đối với khách hàng, sản phẩm giao đúng chất lượng và số lượng, đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng thời gian quy định.”

Chứng Nhận Quản Lý Chất Lượng

Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng