Tên dự án: Cảng quốc tế Cái Mép

Địa điểm: KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Bà Rịa

Chủ đầu tư: Liên doanh Toa – Toyo

Giá trị xây lắp: 38.250.000.000 VNĐ