Tên dự án: Nhà máy dệt nhuộm may C&T Vina

Địa điểm: KCN Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước

Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&T Vina – Hàn Quốc

Giá trị xây lắp: 112.750.000.000 VNĐ