Tên dự án: Nhà máy Coca Cola CBC Greenfield

Địa điểm: SEZ, Phnom Penh, Cambodia

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cambodia Beverage

Giá trị xây lắp: 308.029.882.500 VNĐ