Tên dự án: Trụ sở làm việc Cao su Bình phước

Địa điểm: Tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư: CT TNHH MTV Bình Phước