Tên dự án: Công Trình Siêu Thị Co.op Mart Vị Thanh

Địa điểm: Tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư: Liên hiệp Hợp tác xã Co.op Mart

Giá trị xây lắp: 15.398.000.000 VNĐ