Tên dự án: Nhà điều hành CT Điện Lực Tây Ninh

Địa điểm: Thành phố Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Tây Ninh

Giá trị xây: 31.726.000.000 VNĐ