Tên dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng Tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban QUản lý dự án 1 Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây: 43.562.225.220 VNĐ