Tên dự án: Nhà máy Yakjin intertex Bình Phước

Địa điểm: Khu CN Minh Hưng Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yakjin Intertex – Hàn Quốc

Giá trị xây lắp: 114.672.605.700 VNĐ

Thời gian: 2014 – 2015