Tên dự án: Nhà máy Fashion Garments 2 Tân Phú

Địa điểm: Khu CN Tân Phú, Đồng Nai

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Fashion Garments 2

Giá trị xây lắp: 50.000.000.000 VNĐ

Thời gian: 2014 – 2015