Về việc xác định giá phát hành, đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh