Tên dự án: Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hóa rạch Bà The và rạch Rỗng Tùng

Địa điểm: Phường Thạnh Xuân, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12

Giá trị xây lắp: 58.500.000.000 VNĐ