Xưởng Sản Xuất Đất Đèn

(Calcium carbide factory)

Xưởng Chiết Nạp Acetylen

(Acetylen bottling factory)