Mỏ Đá Soklu 6 – Chi Nhánh (Soklu 6 Stone Quarry – Branch)

1. Bóc Tầng Phủ

2. Khoan Nổ Mìn

3. Đục Đá Sau Nổ Mìn

4. Vận Chuyển Đá Về Máy Nghiền Đá

5. Giới Thiệu Sản Phẩm

Đá Mi Bụi

Đá Mi Sàng

Đá Xây Dựng 1x2

Đá Xây Dựng 2x4

Đá Xây Dựng 4x6

Đá Dmax 0x4

Đá Hộc

6. Đóng Hàng

Đá Mi Bụi – Đá Mi Sàng – Đá 1×2 – 2×4 – 4×6 – 5×7

Đá Cấp Phối DMax 0x37.5 – Đá Hộc Xây Móng, Kè