Ban mặt bằng chứa đất
Lấy mẫu bê tông
Đổ bê tông đáy hố ga