Picture - Event
Previous Tab Next Tab
Link Website


Total Access
Online : 3402
Today : 1
Total : 2032379

Shareholders information

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (cập nhật người đại diện mới)(5/11/2021 11:36 AM)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (cập nhật người đại diện mới)

Download    GiayDKKD.pdf

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác